Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป


สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง 
     สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านสันป่าตอง ถนนเพ็ญ – สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุดรธานีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นระยะทาง 45 กิโลเมตร
    
อาณาเขต
     ทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากทิศตะวันตกของถนนไปอำเภอสร้างคอมไปทางทิศตะวันตก 250 เมตรและจากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนนไปอำเภอสร้างคอมไปทางทิศตะวันออก 75 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
     ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงฟากเหนือของทางไปตำบลบ้านเหล่า ตรงที่บรรจบฝั่งตะวันออกของลำน้ำเพ็ญ ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 3 จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตั้งฉากกับถนน ไปตำบลบ้านเหล่าไปทางทิศใต้ ถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากทิศใต้ของถนนไปตำบลสุมเส้าไปทางทิศใต้ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
     ทิศใต้ จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับถนนไปตำบลสุมเส้าและทางหลวงสายอุดรธานี – เพ็ญ ไปทางทิศตะวันตกของห้วยน้ำเที่ยงซึ่งเป็นหลักเขตที่ 5
     ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เลียบตามแนวฝั่งตะวันออกของห้วยน้ำเที่ยงไปทางทิศเหนือถึงจุดซึ่งอยู่ห่างจากทิศเหนือของทางหลวงสายอุดรธานี – เพ็ญ ไปทางทิศเหนือ 200 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 6 จากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นขนานกับทิศเหนือของทางหลวงสายอุดรธานี – เพ็ญ ไปทางทิศตะวันออกถึงจุดที่อยู่ห่างจากทิศตะวันตกของถนนไปอำเภอสร้างคอมทางทิศตะวันตก 300 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 7 จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรง ไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1
        
เขตการปกครองและการบริหาร
     เขตการปกครอง เทศบาลตำบลเพ็ญ มีพื้นที่เฉพาะในเขตตำบลเพ็ญเพียงตำบลเดียวมีหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน/ชุมน คือ บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 1 , บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 , บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 8 , บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 และ บ้านศรีสว่างวงศ์ หมู่ที่ 15 รวมพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร
         
สภาพภูมิประเทศ
     เป็นที่ราบลุ่ม โดยมีแม่น้ำไหลผ่าน คือ ลำน้ำเพ็ญ
       
สภาพภูมิอากาศ
     เทศบาลตำบลเพ็ญ ติดอยู่ในเขตละติจูดต่ำ ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทุกฤดูกาล โดยในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ์ จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้อากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือน กันยายน จะได้รับอิทธิพลจาก ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ฤดูกาล ดังนี้
     ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ตลอดปี ประมาณ 1,800 มิลลิลิตร
     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย ตลอดทั้งปี ประมาณ 18 องศาเซลเซียส
     ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง ปลายเดือน พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย ตลอดปี ประมาณ 38 องศาเซลเซียส

เขตการปกครองและการบริหาร
     เขตการปกครอง เทศบาลตำบลเพ็ญ มีพื้นที่เฉพาะในเขตตำบลเพ็ญเพียงตำบลเดียวมีหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตปกครอง 5 หมู่บ้าน/ชุมน คือ บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 1 , บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7 , บ้านเหล่าสูง หมู่ที่ 8 , บ้านสันป่าตอง หมู่ที่ 11 และ บ้านศรีสว่างวงศ์ หมู่ที่ 15 รวมพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร
     
การตั้งถิ่นฐาน
     การตั้งถิ่นฐาน มีลักษณะเป็นชุมชนเมือง ความหนาแน่นของประชากร จะเห็นได้จากสถิติการทะเบียนราษฎร ปี 2555 มีประชากรทั้งสิ้น 1,256 ครัวเรือน และมีประชากร จำนวน 2,963 คน
    
การประกอบอาชีพของประชาชน   
     ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ในลักษณะค้าปลีกและเกษตรกรรมบางส่วน เช่น การทำนาข้าว ทำสวน
      
เศรษฐกิจส่วนรวมของเทศบาล
     โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของเทศบาลตำบลเพ็ญ โดยภาพรวมมีภาคบริการเป็นภาคนำ ส่วนภาคการผลิตอื่นๆ เช่น ภาคอุตสาหกรรม โดยมีโรงงานผลิตน้ำปลา จำนวน 1 แห่ง ส่วนในภาคบริการมีการค้าปลีกเป็นสาขาการผลิตที่ใหม่และสถาบันการเงินรวม 3 แห่ง คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Responsive image