Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 เม.ย. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกรณีมิใช่เกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ พ.ศ.2567
01 เม.ย. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย
28 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2566
13 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานเหมาบริการรายบุคคล
08 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
07 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2566
07 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับสินบน ปีงบประมาณ 2567
07 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบประมาณ 2566
07 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเพ็ญ และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2567
07 มี.ค. 2567 อุดรธานี เมือง ทต.เพ็ญ สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
Responsive image