Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     เทศบาลตำบลเพ็ญ มีสถานีขนส่งโดยสารในเขตเทศบาลซึ่งบริการด้านการคมนาคม กับพื้นที่จังหวัด อำเภอ และตำบลใกล้เคียง โดยมีรถโดยสารประจำทางสายหลักอยู่ 2 สาย มีรถบัสโดยสารและรถโดยสารขนาดเล็ก(สองแถว) ให้บริการอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีรถสามล้อเครื่องรับจ้างอยู่เป็นจำนวนมาก ในส่วนของเส้นทางการคมนาคมระหว่างจังหวัด มี 2 เส้นทางหลัก คือ
          1) สาย เพ็ญ – บ้านด่าน – อุดรธานี
          2) สาย เพ็ญ – บ้านนิคม – อุดรธานี
  
การไฟฟ้า
     กิจการไฟฟ้า มีสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ็ญ ให้บริการกับประชาชน ในเขตเทศบาลอย่างเพียงพอ ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้หมดแล้ว 
    
การประปา
     กิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ขึ้นอยู่กับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านดุงซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการระบบประปาและจำหน่ายประปาให้กับประชาชน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ
    
การโทรคมนาคม
     กิจการไปรษณีย์โทรเลขในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง มีองค์การโทรศัพท์ จำนวน 1 แห่ง
    
การใช้ที่ดิน
     พื้นที่ดินเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีทั้งสิ้น 1.48 ตารางกิโลเมตร สามารถแยกประเภทได้ดังนี้
          1) เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครอง
          2) ที่เอกชน
          3) ที่วัด
          4) ที่ของทางราชการ(ที่ราชพัสดุ , ที่สาธารณประโยชน์
          5) การใช้ที่ดินเนื้อที่ส่วนมากใช้เป็นที่ประกอบการค้าและที่อยู่อาศัย
      
การจราจร
     เนื่องจากในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีเส้นทางสายหลักผ่านชุมชนเพียงเส้นทางเดียว ทำให้การจราจรติดขัดมีปัญหาอยู่พอสมควร เนื่องจากประชาชนมักจะจอดรถบริเวณสองข้างถนนมักเกิดอุบัติเหตุอยู่เสมอ ๆ

Responsive image