Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล
ปลัดเทศบาลตำบลเพ็ญ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางลัดดาวัลย์ มะรัตน์
นักบริหารงานทั่วไป ๖ รักษาการ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางสาวกัญนิกา สุกใส
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ๔
Responsive image
สิบเอกมิตรชัย บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการ ๕
Responsive image
สิบเอกสมพร หีบแก้ว
บุคลากร ๕
Responsive image
นางสาวอุไรวรรณ บุตรเพ็ง
รักษาการหน่วยงานตรวจสอบภายใน
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ทักษิณธานี
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นายแสวง พลแสง
พนักงานขับรถดับเพลิง
Responsive image
นายมานิตย์ เพชรสุกร
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
Responsive image
นายสัญชัย แพงศร
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายยุทธภูมิ บุตรอุดม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
Responsive image
นางสาวสุมาลี แตงกลับ
คนงาน
Responsive image

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th