Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร สายตรง 094-5303999
Responsive image
Responsive image
นายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล
นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 1 ,
โทรศัพท์ 094-5303999
Responsive image
Responsive image
นายศิลา คำภูษา
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ12,
โทรศัพท์ 092-1528353
Responsive image
Responsive image
นายศราวุธ ทามาลี
รองนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ13 ,
โทรศัพท์ 061-0490245
Responsive image
นายไพโรจน์ โคตรทะจักร
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
042-279142-3 ต่อ14,
โทรศัพท์ 089-5779699
Responsive image
Responsive image
นายเดช พรมนอก
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
042-279142-3 ต่อ14,
โทรศัพท์ 081-0535729
Responsive image
Responsive image
นายสาธิต มีหนองหว้า
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รักษาราชการแทน) ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานเทศบาล ระดับ กลาง) (ว่าง)
Responsive image
Responsive image
นายสาธิต มีหนองหว้า
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 2 , โทรศัพท์ 098-8486740
Responsive image
นางสาวกัลลยา ขาวประภา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ 042-279142-3 ต่อ 3
Responsive image
นายพลากร ศรีนพรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 9
Responsive image
จ่าเอกธราธร ทองเพ็ญ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง (รักษาราชการแทน) ผู้อำนวยการกองช่าง เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 5556
Responsive image
นางวิยะดา จันทะไทย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 15
Responsive image
นางสาววรรธนวรรณ บัวสูง
หัวหน้าฝ่ายกองยุทธศาสาตร์และงบประมาณ
(รักษาราชการแทน)ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 4
Responsive image
Responsive image
นางสาววรรธนวรรณ บัวสูง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
(รักษาการ)
เบอร์ติดต่อ 042-279142-3 ต่อ 5
Responsive image
Responsive image