Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม 
     การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นการทำนาและ การปลูกพืชผักสวนครัวแต่เนื่องจากสภาพในเขตเทศบาลและบริเวณโดยรอบเทศบาลมีลักษณะเป็น 
ที่ราบลุ่ม การทำนามักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี
       
การอุตสาหกรรม
     ลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม ขนาดย่อม เป็นระบบครอบครัว จ้างแรงงานไม่กี่คน เช่น การหล่ออิฐบล็อก , หล่อเสาปูน 
อุตสาหกรรม ที่มีการจ้างแรงงานที่ชัดเจนจะมีเพียงโรงน้ำปลามหาชัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
      
การพาณิชย์
     ในด้านธุรกิจการค้าและบริการในเขตพื้นที่เทศบาลจะประกอบไปด้วยร้านค้าที่เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภค สินค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพประจำวัน 
รวมทั้งสินค้าที่จำเป็นทางด้านการเกษตรกรรม การบริการในพื้นที่เขตเทศบาลยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ก็สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ดีพอสมควร
     
การบริการ
     มีธนาคารในพื้นที่ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารออมสินและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริการรับฝากเงินและให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า
     
การท่องเที่ยว
     แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ที่เป็นที่ขึ้นชื่อและรู้จักของคนโดยทั่วไป คือ ศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ พระธาตุนางเพ็ญ และศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน 
คู่เมืองเพ็ญและมีตำนานความเป็นมายาวนาน

เทศบาลตำบลเพ็ญ

หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th