Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม 
     การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นการทำนาและ การปลูกพืชผักสวนครัวแต่เนื่องจากสภาพในเขตเทศบาลและบริเวณโดยรอบเทศบาลมีลักษณะเป็น 
ที่ราบลุ่ม การทำนามักประสบปัญหาน้ำท่วมเกือบทุกปี
       
การอุตสาหกรรม
     ลักษณะการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม ขนาดย่อม เป็นระบบครอบครัว จ้างแรงงานไม่กี่คน เช่น การหล่ออิฐบล็อก , หล่อเสาปูน 
อุตสาหกรรม ที่มีการจ้างแรงงานที่ชัดเจนจะมีเพียงโรงน้ำปลามหาชัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น
      
การพาณิชย์
     ในด้านธุรกิจการค้าและบริการในเขตพื้นที่เทศบาลจะประกอบไปด้วยร้านค้าที่เกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภค สินค้าส่วนใหญ่ยังเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีพประจำวัน 
รวมทั้งสินค้าที่จำเป็นทางด้านการเกษตรกรรม การบริการในพื้นที่เขตเทศบาลยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการแต่ก็สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ดีพอสมควร
     
การบริการ
     มีธนาคารในพื้นที่ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ , ธนาคารออมสินและธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริการรับฝากเงินและให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า
     
การท่องเที่ยว
     แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ที่เป็นที่ขึ้นชื่อและรู้จักของคนโดยทั่วไป คือ ศาลเจ้าปู่เมืองเพ็ญ พระธาตุนางเพ็ญ และศาลเจ้าแม่ศรีสองนาง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน 
คู่เมืองเพ็ญและมีตำนานความเป็นมายาวนาน
Responsive image