Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

ประชากร
     ประชากรในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ประกอบด้วยคนสัญชาติไทย จำนวน 2,963 คน 
          
การศึกษา
     ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมดและสามารถเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาตามฐานะของแต่ละครอบครัว โดยมีสถานศึกษาอยู่ในเขตเทศบาล ดังนี้
     1) ศูนย์พัฒนาเด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน
     2) เด็กอนุบาลก่อนวัยเรียน(อนุบาล 3 ขวบ)
     3) โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)ถึงมัธยมต้น
     4) ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามอัธยาศัย
     5) ห้องสมุดประชาชน
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
   
ศาสนา
     จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีอาชีพทางเกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่  ดังนั้นจึงมีวัฒนธรรมที่เป็นแบบเกษตรกรรมและมีการผสมผสานเอาหลักการ ทางพระพุทธศาสนาเป็นกิจกรรมสอดแทรกเพื่อให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจต่อการประกอบอาชีพ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือวัดหลวงเพ็ญ ตั้งอยู่ บ้านเพ็ญ หมู่ที่ 1 และ วัดเกาะแก้ว ตั้งอยู่บ้านเกาะแก้ว หมู่ที่ 7
     
ศิลปวัฒนธรรม
     ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีประเพณีสำคัญและที่จัดเป็นประจำทุกๆ ปี ประกอบไปด้วยประเพณี ดังต่อไปนี้
จารีตประเพณี กิจกรรม หมายเหตุ(ช่วงระยะเวลา)
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - ทำบุญใส่บาตรหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ มกราคม
ประเพณีจัดงานบุญมหาชาติ - ทำบุญถวายปัจจัยตามวัดต่างๆ ในเขตเทศบาล กุมภาพันธ์
จัดงานวันมาฆบูชา - เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญใส่บาตร รักษาศีล มีนาคม
ประเพณีวันสงกรานต์ - รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เมษายน
ประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ - บวงสรวงเจ้าปู่เมืองเพ็ญ พฤษภาคม
จัดงานวันวิสาขบูชา - เข้าวัดฟังธรรม ทำบุญใส่บาตร รักษาศีล มิถุนายน
ประเพณีบุญบั้งไฟ - ประกวดขบวนแห่/แข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นสูง มิถุนายน
ประเพณีวันเข้าพรรษาและ แห่เทียนพรรษา - ประกวดขบวนแห่รถบุพชาติ ถวายเทียนพรรษา สิงหาคม
ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา - แข่งขันเรือยาวเนื่องในวันออกพรรษา ตุลาคม
ประเพณีวันลอยกระทง - ประกวดนางนพมาศ/ประกวดกระทง พฤศจิกายน
ประเพณีบุญกฐิน - ทำบุญตักบาตร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พฤศจิกายน

สาธารณสุข
     เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการส่งเสริมสาธารณสุขผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเมือง ออกหน่วยตรวจสุขภาพประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสในการสาธารณสุขดีขึ้นกว่าเดิม พร้อมทั้งดำเนินการอุดหนุนการสาธารณสุขมูลฐานในการดำเนินการจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นให้ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญมีสถานบริการด้านการสาธารณสุขทั้งของรัฐบาลและเอกชนไว้ให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไป ประกอบด้วย
     1. โรงพยาบาลเพ็ญ 
     2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเพ็ญ 
     3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
     4. คลินิกเอกชน 
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 4 แห่ง
    
สังคมสงเคราะห์
     เทศบาลตำบลเพ็ญได้ดำเนินการจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ดำเนินการก่อสร้างบ้านร่วมน้ำใจให้กับผู้ยากไร้ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ดำเนินโครงการสงเคราะห์มอบถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือคนชรา , ผู้พิการ , ผู้ป่วยเอดส์ , ผู้ยากไร้ , ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัยหนาว รวมถึงได้มีการประสานงานกับส่วนราชการ คหบดี พ่อค้า ประชาชนหรือองค์กรต่างๆ มาช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ต่างๆ ขึ้น
     
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ และเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้จัดตั้ง ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อคอยช่วยเหลือราษฎรที่ประสบ สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประกอบด้วย
     1) รถดับเพลิง ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 
     2) รถบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 5,000 ลิตร
     3) รถบรรทุกน้ำ ขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร
     4) รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว 
     5) เรือท้องแบน 
     6) เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 10 แรงม้า 
     7) ถังเคมีชนิดผงเคมีแห้ง 
     8) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 คัน
จำนวน 1 คัน
จำนวน 4 ลำ
จำนวน 1 เครื่อง
จำนวน 40 ถัง
จำนวน 1 เครื่อง

Responsive image