Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อหน่วยงาน
ติดต่อเรา

 สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
ที่อยู่ :  555 หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 , 0-4227-9143
โทรสาร : 0-4227-9143
เบอร์ติดต่อภายใน
     สำนักปลัดเทศบาล  ต่อ 3
     กองคลัง  ต่อ 9
     กองช่าง ต่อ 6
     กองสาธารณสุข ฯ  ต่อ 7
     กองการศึกษาฯ 5
     กองสวัสดิการสังคม  8
     กองวิชาการและแผนงาน  ต่อ 4

     ห้องปลัดเทศบาล  ต่อ 2
     ห้องนายกเทศมนตรี ต่อ 1
อีเมล์ : 
 saraban@phencity.go.th
สายด่วน สายตรง (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)
นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกูล        นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ  โทร 094-5303999
นายศิลา  คำภูษา                รองนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ  โทร 092-1528353
นายศราวุธ  ทามาลี             รองนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ  โทร 061-0490245
นายไพโรจน์  โคตรทะจักร    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ  โทร 089-5779699
นายเดช  พรมนอก              เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ  โทร 081-0535729

จ่าเอกธราธร  ทองเพ็ญ         หัวหน้าฝ่ายปกครอง  โทร 080-0134074
Facebook  เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ
 
 

 
หัวข้อ :
ผู้ส่ง :
อีเมล์ผู้ส่ง :
เบอร์ผู้ส่ง :
รายละเอียด :
Responsive image