Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. นโยบายด้านการเศรษฐกิจ
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาด้านการเศรษฐกิจโดยรวมของเทศบาล ให้ประชาชนทั่วไปมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดอัตราการอพยพแรงงานไปทำงานที่อื่นและขจัดปัญหาความยากจนเพื่อตอบ
สนองนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมสนับสนุนอาชีพรองหรืออาชีพที่เสริมสร้างรายได้ให้กับราษฎรเพิ่มขึ้น โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีรายได้เสริม สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
          1.2 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยให้การสนับสนุนการผลิตและการใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี
          1.3 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ใช้ประโยชน์สูงสุด
          1.4 สนับสนุนให้มีถนนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
          1.5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   
2. นโยบายด้านสังคม
     มุ่งพัฒนาสภาพสังคมโดยรวมของเทศบาลให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้สังคมของเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นสังคมที่มีคุณภาพและมุ่ง
พัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          2.1 สนับสนุนนโยบายด้านการปราบปรามยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลของภาครัฐอย่างจริงจัง
          2.2 ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์
          2.3 ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬาทุกระดับ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านสุขอนามัยและการป้องกันยาเสพติด
          2.4 ให้การสงเคราะห์ผู้พิการ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถพึ่งตนเองได้
          2.5 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างอย่างเพียงพอทุกชุมชน
          2.6 สนับสนุนงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
          2.7 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานของประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเทศบาลให้ เพียงพอ
          2.8 สนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล
    
3. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
     มุ่งสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลให้ได้รับความสะดวกและเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          3.1 ปรับปรุงและก่อสร้างตลาดสดใหม่เป็นระเบียบและถูกสุขอนามัย
          3.2 จัดให้มีและบำรุงรักษาซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลให้ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาทุกฤดูกาล รวมทั้งถนนลูกรังไปในพื้นที่การเกษตร
          3.3 จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนปลอดฝุ่นภายในเขตเทศบาลให้เพียงพอ
          3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรระหว่างชุมชนเทศบาลหรือระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบล โดยประสานงานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
          3.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ
          3.7 จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน/ซอยในเขตเทศบาล และตามแนวนโยบายของรัฐบาล
  
4. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     มุ่งพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเทศบาล ให้เป็นเทศบาลที่ปราศจากปัญหามลพิษมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมดุล โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          4.1 ปรับปรุงที่ทิ้งขยะและการกำจัดขยะให้ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ
          4.2 จัดให้มีรถเก็บขยะตามหมู่บ้านและชุมชนให้ได้มาตรฐาน รวดเร็วและทันสภาพการณ์
          4.3 จัดให้มีถังรองรับขยะให้เพียงพอทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
          4.4 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าขยะโดยการแยกขยะอินทรีย์ เพื่อนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
          4.5 ส่งเสริมและรณรงค์การลดปริมาณขยะ
          4.6 ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลทุกชุมชนให้สะอาดและน่าอยู่อาศัย
          4.7 สนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นในทุกชุมชน
          4.8 ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล รวมทั้งจัดให้มีที่พักผ่อนหย่อนใจในเขตชุมชนเทศบาล
      
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
     มุ่งพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ในทุกระดับให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น โดยมีนโยบายดังต่อไปนี้
          5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลเพ็ญให้มีคุณภาพสามารถเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
          5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนโรงเรียนในพื้นที่เทศบาล ทุกโรงเรียน ให้มีสื่อวัสดุการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย ตามกำลังงบประมาณของเทศบาล
          5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศาสนสถาน สถานที่ประกอบพิธีการทางศาสนา เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
          5.4 ส่งเสริมสนับสนุนศิลปการแสดงพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป
          5.5 ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยการตั้งงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวตามสมควรและความจำเป็น
    
6. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
     มุ่งพัฒนาการบริหารงานของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและการให้บริการประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ โดยมีการบริหารงานดังต่อไปนี้
          6.1 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ให้สามารถให้บริการประชาชนในเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ทั้งนี้จะต้องลดเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกๆ เรื่องในการบริการประชาชน โดยให้มีการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ลดลงได้อย่างชัดเจน
          6.2 ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยการปรับทัศนคติของพนักงาน เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ ให้มองประชาชนผู้มารับบริการเหมือนลูกค้าต้องบริการอย่างรวดเร็ว สะดวกและให้การบริการที่สุภาพอ่อนน้อม เพื่อประชาชนพึงพอใจและให้ความร่วมมือกับสำนักงานเทศบาลในการปฏิบัติงาน
          6.3 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก
          6.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
          6.5 บริหารงานให้มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบได้ในทุกๆ เรื่อง
   
7. นโยบายด้านการสาธารณสุข
     มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในเรื่องสาธารณสุข ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นเทศบาลที่มีประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีนโยบายการบริหารงานดังต่อไปนี้
          7.1 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้านการสาธารณสุข
          7.2  จัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่เหมาะสม
          7.3 เร่งรัดควบคุมโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในชุมชนเทศบาล
          7.4 ส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน

Responsive image