Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าและรับสมัคร ผู้จำหน่ายสินค้า
                                               สรุปประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
           เรื่อง  กำหนดพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าหรือซื้อสินค้าตามกำหนดเวลา(เขตผ่อนผัน)
                    1.ให้บริเวณข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2022 ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ทั้งสองฝั่งถนน โดยฝั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพ็ญ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ก่อนถึงป้ายบอกทาง ไปจนถึงทางเข้าธนาคารออมสิน เป็นจุดสิ้นสุด  และฝั่งหอประชุมอำเภอเพ็ญ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หอประชุมอำเภอเพ็ญไปจนถึงทางเข้าร้านสะดวกซื้อ เป็นจุดสิ้นสุด ในวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.๐๐ น.
                    2.ให้พื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าหรือซื้อสินค้าตามกำหนดเวลา(เขตผ่อนผัน) ตามวรรคแรกมีผลบังคับนับแต่วันประกาศแล้ว 15 วัน และกำหนดระยะเวลาการผ่อนผันเป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายสินค้าบนที่หรือทางสาธารณะ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศเป็นพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า หรือซื้อสินค้าตามกำหนดเวลา ต้องผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า และได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ข้อห้ามข้อปฏิบัติ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ ณ  วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567
                                                    
 
                                            สรุปประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง  หลักเกณฑ์การวางจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า หรือ ซื้อสินค้าตามกำหนดเวลา
          (เขตผ่อนผัน) ข้างทางหลวงหมายเลข 2022 ตามที่เทศบาลตำบลเพ็ญกำหนด พ.ศ. 2567
ข้อ 4 ข้อห้ามและข้อปฏิบัติในพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า
1. ผู้จำหน่ายสินค้าต้องยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า หากมีผู้ช่วยขายให้ระบุชื่อในคำร้องเพื่อเพิ่มลงในใบอนุญาต และการออกบัตรประจำตัวผู้จำหน่ายสินค้า
2. ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องชำระค่าขยะ และค่าวางของขายตามอัตราที่เทศบาลกำหนด(เฉพาะวันที่วางขาย)
3. ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องมาจำหน่ายสินค้าทุกวัน ห้ามขาดติดต่อกันเกิน 3 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร
4. ผู้จำหน่ายสินค้าทุกราย ต้องจัดหาไฟฟ้า  น้ำสะอาด ด้วยตนเอง
5. ผู้จำหน่ายสินค้าทุกราย ต้องยื่นเรื่องขอถังขยะทั่วไป และถังขยะเปียก ต่อเทศบาลตำบลเพ็ญ
6. ผู้จำหน่ายสินค้า ประเภท ปรุงสุก ในร้าน ต้องนำ น้ำที่ผ่านการใช้แล้ว กลับไปกำจัด
ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ห้ามปล่อย ทิ้ง ลงสู่ทางระบายน้ำและลงสู่ธรรมชาติ เว้นแต่ผ่านถังดัก
ไขมันก่อน โดยผู้จำหน่ายสินค้าต้องจัดหาถังดักไขมันเอง
7. ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณที่จำหน่ายสินค้า
8.  ห้ามผู้จำหน่ายสินค้า ติดตั้งป้ายโฆษณา หรือนำสิ่งใดๆ มาวางบนทางเดินเท้า และหากมีการ
     ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างใดในบริเวณที่จำหน่ายสินค้า ต้องชำระค่าภาษีป้ายตามที่กฎหมายกำหนด
9.  ผู้จำหน่ายสินค้า ที่มีชื่อในใบอนุญาต ต้องจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง หรือโดยผู้ช่วยขายของที่ปรากฏชื่อในใบอนุญาต ห้ามมิให้ผู้อื่นที่ไม่ปรากฏชื่อในใบอนุญาต มาจำหน่ายสินค้าในพื้นที่แทน
10.ห้ามผู้จำหน่ายสินค้า ติดตั้ง ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุง ในพื้นที่จำหน่ายสินค้า หากมีความจำเป็นต้องขออนุญาตจากเทศบาลตำบลเพ็ญ ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดำเนินการได้                แต่ต้องมีลักษณะไม่ถาวร และไม่ทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย
11.ห้ามผู้จำหน่ายสินค้า นำสินค้าที่เทศบาลตำบลเพ็ญ กำหนดห้ามไว้มาจำหน่าย ได้แก่
     เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อาหารสด อาหารทะเล พลุ ดอกไม้ไฟ
12.ผู้จำหน่ายสินค้า ที่ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการจำหน่ายสินค้า ตาม
     ประเภท  รูปแบบ ที่เทศบาลกำหนด
13.ผู้จำหน่ายสินค้าต้อง เก็บ ประกอบ จัดวาง บรรจุ สินค้าประเภทบริโภคให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยอาหาร
14.ห้ามผู้จำหน่ายสินค้า วางเครื่องมือ อุปกรณ์ สินค้า ออกนอกพื้นที่ ที่ได้รับอนุญาต
15.ผู้จำหน่ายสินค้า ต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติ ข้อห้ามและข้อปฏิบัติ
     เงื่อนไข คำแนะนำหรือคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะถูกสั่งพักใบอนุญาต และหากยังฝ่าฝืนอีก จะถูกยกเลิกใบอนุญาต
ข้อ 5 หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า
5.1 คุณสมบัติ
                                        1. มีสัญชาติไทย
                                        2. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
                                        3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ
                                        4. ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเพ็ญ หรือ มีที่พักอาศัยในเขตอำเภอเพ็ญ
                                        5. ดำเนินการครั้งแรก เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันอยู่ก่อนเริ่มการจัดระเบียบฯ   
                                            ดำเนินการครั้งถัดไป เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันรายใหม่ ที่ยื่นใบสมัครไว้ต่อเทศบาลตำบลเพ็ญ ในการดำเนินการครั้งแรก
 
 
                                                        ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
           เรื่อง  รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าบริเวณข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2022 ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ
                                                                       (ครั้งแรก)
                                                        ______________________
 
                    ตามที่ เทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ประกาศให้ บริเวณข้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2022 ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ทั้งสองฝั่งถนน โดยฝั่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพ็ญ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ก่อนถึงป้ายบอกทาง ไปจนถึงทางเข้าธนาคารออมสิน เป็นจุดสิ้นสุด  และฝั่งหอประชุมอำเภอเพ็ญ จุดเริ่มต้น ตั้งแต่ หอประชุมอำเภอเพ็ญไปจนถึงทางเข้าร้านสะดวกซื้อ เป็นจุดสิ้นสุด ในวันจันทร์ถึงอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 24.๐๐ น. เป็นพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าหรือซื้อสินค้าตามกำหนดเวลา(เขตผ่อนผัน) แล้วนั้น
เพื่อให้การจำหน่ายสินค้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าที่ต้องการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้า ตามรายละเอียด ดังนี้
วันเวลารับสมัคร
                    ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (สามารถยื่นใบขออนุญาตจำหน่ายสินค้าฯ พร้อมกับการยื่นใบสมัครได้)
สถานที่รับสมัคร
                    กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
หลักฐานการสมัคร
 1.          บัตรประจำตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ที่ยังไม่หมดอายุ
           สำเนาทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเพ็ญ หรือ สำเนาสัญญาเช่าบ้านในเขตอำเภอเพ็ญ
           ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต  และผู้ช่วยจำหน่าย  (กรณีจำหน่ายอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม)
            รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัว  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑x๑  นิ้ว  ของผู้สมัครและผู้ช่วยจำหน่าย  คนละ  ๓  รูป 
           (เอกสารที่ใช้ในการสมัคร จะถูกเก็บไว้ใช้ในการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าต่อไป)
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.          มีสัญชาติไทย
           อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
           ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ตามที่เทศบาลตำบลเพ็ญกำหนด
           ต้องมีทะเบียนบ้านในเขตอำเภอเพ็ญ หรือ มีที่พักอาศัยในเขตอำเภอเพ็ญ
           ดำเนินการครั้งแรก เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันอยู่ก่อนเริ่มการจัดระเบียบฯ   
                    ดำเนินการครั้งถัดไป เป็นผู้จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันรายใหม่ ที่ยื่นใบสมัครไว้ต่อเทศบาลตำบลเพ็ญ ในการดำเนินการครั้งแรก
การคัดเลือกและวิธีคัดเลือก
                    (1) ในการดำเนินการครั้งแรก จะคัดเลือกเฉพาะผู้ที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันอยู่ก่อนการจัดระเบียบฯ เท่านั้น  
                    (2) ในการดำเนินการครั้งต่อไป  จะคัดเลือกผู้ที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันรายใหม่ หากมีผู้สมัครมากกว่าจำนวนพื้นที่จำหน่ายสินค้า ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับการคัดเลือกโดยวิธีการจับฉลาก
การประกาศรายชื่อ
                    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  18  มีนาคม  2567 เวลา 13.30 น. ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน้าอาคาร 1 สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเป็นผู้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                              ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕67
 
                                                                          นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล
                                                                         นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ
                                                                             เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 
รายละเอียดสามารถขอได้ที่กองสาธารณสุข เทศบาลตำบลเพ็ญ และตามลิงค์ ประกาศเขตผ่อนผัน หลักเกณ์ และ ประกาศรับสมัคร ด้านล่างนี้
ประกาศเขตผ่อนผัน หลักเกณ์ และ ประกาศรับสมัคร
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2567