Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกรณีมิใช่เกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ พ.ศ.2567
                                                           ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง     ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
            กรณีมิใช่เกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับบริการ
            ของเทศบาลตำบลเพ็ญ  พ.ศ.2567
...................................................................................................
                    ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 51(1) บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 มาตรา 16(4)(29) บัญญัติให้เทศบาลตำบลมีอำนาจหน้าที่จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ในการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ำ ไว้เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากบางกรณีประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน หรือภาครัฐ มีความจำเป็นที่จะขอใช้รถขนส่งน้ำหรือรถดับเพลิงเทศบาลตำบลเพ็ญ ใช้ในกิจการของตน เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการขอรับบริการรูปแบบดังกล่าว เพื่อชดเชยภาระค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและการซ่อมแซมบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลเพ็ญ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยมิได้มุ่งหมายจะหาผลประโยชน์ในทางธุรกิจหรือแสวงหากำไรในลักษณะการค้าขาย ซึ่งจะทำให้เทศบาลตำบลเพ็ญมีรายได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจากการกระทำตามอำนาจหน้าที่
                   
                     ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 61 ประกอบมาตรา 66(2)(4) มาตรา 48 เตรส (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 และมาตรา 23 (19) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 เทศบาลตำบลเพ็ญ จึงออกระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกรณีมิใช่เกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ พ.ศ.2567 เพื่อใช้บังคับแก่การบริหารจัดการขนส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ รายละเอียดปรากฏตาม ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ  ที่แนบท้ายประกาศนี้
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                            ประกาศ ณ วันที่  18  เมษายน   พ.ศ.2567
                                                                                           
                                                                                              นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล
                                                                                            นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ

รายละเอียดปรากฏตามลิงค์ ด้านล่างนี้
ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกรณีมิใช่เกิดจากสาธารณะภัยหรือภัยแล้ง และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ พ.ศ.2567
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2567