Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565
Responsive image
เทศบาลตำบลเพ็ญ โดยนายวิชัย ชัยจิตวณิชกุล นายกเทศมนตรี ได้จัดกิจกรรมรยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องในด้านต่างๆ ดังนี้
1.บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในเทศบาลตำบลเพ็ญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
1.1 นางสาวอุไรพร โกฏิรักษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
1.2 นางสาวไพวัลย์ พลสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
2.บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกทั่วไป ในการทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ได้แก่
2.1 นายไว้ศักดิ์ ตันธวัฒน์ คหบดีอำเภอเพ็ญ
3.บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกสังกัดหน่วยงานอื่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมของเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้แก่
3.1 นายบุญตรี วนารัตน์ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
4.บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ภายในเทศบาลตำบลเพ็ญ ในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่
4.1 นายศิลา คำภูษา ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี
4.2 นายนพดล มวลมูลตรี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ
4.3 นางปิยนุช อุไร ตำแหน่งครู
4.4 นางวารุณี รัตนจันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
4.5 นายแสงเดือน พิลาวัน ตำแหน่งผู้รับจ้างงานเจ้าเหมาบริการ
5.บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ภายนอกทั่วไปและสังกัดหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ได้แก่
5.1 นายกนิษฐ์พงษ์ พันธ์ชมภู ตำแหน่งปลัดอำเภอเพ็ญ งานป้องกัน
5.2 นางประภาพร ผาจวง ตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 และ อสม.
         
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2566