Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Responsive image
เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลเพ็ญ โดยการนำของ นายวิชัย  ชัยจิตวณิชกุล นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล) ตามโครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเพ็ญ โดยการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นในครั้งนี้ เป้าหมายได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลเพ็ญ เพื่อให้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานของเทศบาลตำบลเพ็ญ เป็นการับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ มีความเชื่อมโยงมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในลักษณะของโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฯ และยุทธศาสตร์ชาติ ต่อไป


     
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2566