Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
Responsive image
                   รายละเอียด แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ
เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล
ฉบับลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 
1. ช่องทาง วิธีการ ช่วงเวลา สถานที่ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
          1.1 ช่องทาง สถานที่
1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งความคิดเห็นมาที่ เทศบาลตำบลเพ็ญ เลขที่ 555 หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โดย วงเล็บมุมซองว่า “ส่งความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า”
2. ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี    (www.publicconsultation.opm.go.th)
3. ทาง Facebook “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ ใต้โพส “โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า”
4. ทางเว็บไซด์ www.phencity.go.th  ตรงช่องทาง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยพิมพ์ระบุหัวข้อ “โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า”
          1.2 วิธีการ
โดยการสำรวจความคิดเห็น โดยวิธีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ในหัวข้อ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า
ทศบาลตำบลเพ็ญตามช่องทาง 1.1 สามารถแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนข้อความ เช่น เห็นด้วย เพราะ.....  ไม่เห็นด้วย เพราะ........ อยากให้มีมาตรการการป้องกันเรื่อง............ และอื่นๆ
          1.3 ช่วงเวลา
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 0.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 เวลา24.00 น. กรณีการส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันตีตราส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2566
 
2. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการที่จะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
           2.1.  โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า เทศบาลตำบลเพ็ญ
                                  (ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง ขนาดเล็ก) 
                                    เทศบาลตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี
หลักการและเหตุผล 
ด้วยสถานการณ์โรคมะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีอยู่ในอัตราที่สูง จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค  พบว่า อัตราตายด้วยมะเร็งท่อน้ำดีประเทศไทย ปี 2561–2563 คือ 25.1, 24.3,  24.8 ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง ในส่วนของจังหวัดอุดรธานี  มีอัตราติเชื้อพยาธิใบไม้ดับ ปี 2562–2565  คิดเป็นร้อยละ 13.8 พบมีอัตราการติดเชื้อหลักการรักษา ร้อยละ 17.31 และจากการคัดกรองประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดี  ปี 2559  –2565  จำนวน 38,783 ราย พบผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 20 ราย คิดเป็นอัตรา 51.56 ต่อแสนประชากร สาเหตุสำคัญมาจาก พฤติกรรมการรับประทานอาหารดิบ สุกๆดิบๆ และการจัดการปฏิกูลไม่ถูกหลักสุขาภิบาล อีกทั้งหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ จากข้อมูลการสำรวจมีเพียง 7 แห่ง ใน  6 อำเภอ ที่มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ส่วนที่เหลือ 14 อำเภอ ยังไม่มีการจัดการที่ถูกหลักสุขาภิบาล (จำนวน อปท.ทั้งหมด 180 อปท.)
 
วัตถุประสงค์
                     - เพื่อให้มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
                     - เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารปรุงสุกใหม่

สาระสำคัญของโครงการ
                     เพื่อให้มีระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ควบคุมให้มีการเก็บ หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ  โดยการกำหนดให้มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการร่วมดำเนินการหรือออกใบอนุญาตให้กับผู้ประสงค์จะประกอบกิจการ  เก็บ ขน  หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ และกำหนดอัตราค่าบริการ เก็บ ขน กำจัดสิ่งปฏิกูลไม่เกินอัตราขั้นสูงที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
                    โดย ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่จะดำเนินการก่อสร้าง เป็นแบบบ่อทรายกรอง ขนาดเล็ก รายละเอียดปรากฏตามแบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง(เอกประกอบ 1)

ผู้ดำเนินการ
                    - เทศบาลตำบลเพ็ญ ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ดำเนินการ
                    - ที่ดิน น.ส.3 ข เล่ม 33 หน้า 88 เลขที่ 99 หมู่ที่ 12(เดิม ใหม่คือ หมู่ 8) ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ รายละเอียดปรากฏตามแผนที่ตั้งโครงการ และผังบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง (เอกประกอบ 2 และ 3)

ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ
                    ขั้นตอนโดยสังเขป
1. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ ก่อน 25 มิถุนายน 2566
2. ประกาศให้ประชาชนทราบถึง วิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ รายละเอียด  อื่นๆ ตั้งแต่ 1 – 15 กรกฎาคม  2566 ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้
2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ  
2.2 หน้าที่ดิน น.ส.3 ข เล่ม 33 หน้า 88 เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ
                 จังหวัดอุดรธานี
2.3 ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ 
2.4  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th)
2.5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญ
2.6 เว็บไซด์ www.phencity.go.th
2.7 เว็บเพจ “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ”
3. เผยแพร่ , ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2566   ตามช่องทาง ดังนี้
3.1 ป้ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลเพ็ญ 
3.2 หน้าที่ดิน น.ส.3 ข เล่ม 33 หน้า 88 เลขที่ 99 หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญ  อำเภอเพ็ญ
                 จังหวัดอุดรธานี  
3.3 ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ 
3.4  ในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.publicconsultation.opm.go.th)
3.5 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และ ป้ายประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลเพ็ญ
3.6 เว็บไซด์ www.phencity.go.th
3.7 เว็บเพจ “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ”
3.8 สามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเพ็ญ ในระหว่างวันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
4. รับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ 16 – 30 กรกฎาคม 2566 โดยการสำรวจความคิดเห็น โดยวิธีการเปิดให้แสดงความคิดเห็น ตามช่องทาง ดังนี้
          4.1 ทางไปรษณีย์ โดยส่งความคิดเห็นมาที่ เทศบาลตำบลเพ็ญ เลขที่ 555 หมู่ที่ 11  ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
โดย วงเล็บมุมซองว่า “ส่งความคิดเห็นโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลภายในบ่อกำจัดขยะเก่า”
          4.2 ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศสำนักปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี  (www.publicconsultation.opm.go.th)
          4.3 ทาง Facebook “เทศบาลตำบลเพ็ญ คนอำเภอเพ็ญ”
          4.4 ทางเว็บไซด์ www.phencity.go.th  ตรงช่องทาง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยพิมพ์ระบุหัวข้อ “ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล”
5. สรุปผลและประกาศให้ประชาชนทราบ  พร้อมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา     ความเดือดร้อนเสียหาย (กรณีมีความเห็นที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน) ภายใน
    15 สิงหาคม 2566 และติดประกาศอย่างน้อย 15 วัน
6. วันที่ 15-31 สิงหาคม 2566 ขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติทำกิจการนอกเขตต่อสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ  และขออนุมัติทำกิจการนอกเขตต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
7. เริ่มดำเนินโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการโดยประมาณ
-  1 ตุลาคม 2566  ถึง  30 กันยายน 2567

ผลผลิตและผลลัพธ์
                    - มีระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
                    - มีการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
                    - ประชาชนปลอดภัยจากการติดเชื้อด้วยโรคพยาธิใบไม้ตับ และโรคติดต่อทางเดินอาหาร

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น/มาตรการป้องกัน
                    - ผู้ดำเนินกิจการ เก็บ  ขน  กำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ต้องขออนุญาตจากเจ้า 
                       พนักงานท้องถิ่น และต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลในสถานที่ตามที่เทศบาลกำหนดหรือจัดให้
                    - ประชาชนต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น และต้องกำจัดสิ่งปฏิกูลในสถานที่ตามที่เทศบาล
             กำหนดหรือจัดให้
          มาตรการป้องกัน
                    - ควบคุม การปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  เทศบาลตำบลเพ็ญ  เรื่องการจัดการมูลฝอยและ
                       สิ่งปฏิกูล พ.ศ.  2563

ประมาณการค่าใช้จ่าย
                    เงินสะสมของเทศบาลตำบลเพ็ญ  งบประมาณ  544,000  บาท
       
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2566