Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเทศบาลตำบลเพ็ญ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนพัฒนาบุคลากร
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
บุคลากร
ข้อมูลผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การขับเคลื่อนจริยธรรม
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
Q&A
คู่มือประชาชน
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
E-Service
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Traffy fondue 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ร... (14 มิ.ย. 2567)  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร... (14 มิ.ย. 2567)  
ระเบียบเทศบาลตำบลเพ็ญ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอรับบริการขนส่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคกร... (18 เม.ย. 2567)  
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือเหตุวาตภัย (01 เม.ย. 2567)
ประชาสัมพันธ์ รายงานงบการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิ... (28 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานเหมาบริการรายบุคคล (13 มี.ค. 2567)
รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (08 มี.ค. 2567)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เทศบาลตำบล เพ็ญ (07 มี.ค. 2567)
รายงานผลการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 (07 มี.ค. 2567)
สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 (07 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่เทศบาลต... (07 มี.ค. 2567)
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบ... (07 มี.ค. 2567)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในเรื่องเกี่ยวกับสินบน ปีงบประมาณ 2... (07 มี.ค. 2567)
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ของเทศบาลตำบลเพ็ญ ประจำปีงบป... (07 มี.ค. 2567)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2567 (05 มี.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์การกำหนดเขตผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าและรับสมัคร ผู้จำหน่ายสินค้า (22 ก.พ. 2567)
คู่มือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนกรณี เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอ... (10 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงินของเทศบาลตำบลเพ็ญ (09 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2567 (04 ม.ค. 2567)
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.256... (25 พ.ย. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ เป็น... (14 มิ.ย. 2567)  

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส... (19 มี.ค. 2567)  

รายงานผลการดำเนินการเพื่อ... (07 มี.ค. 2567)  

มอบนโยบาย No Gift Policy ... (08 ก.พ. 2567)

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No... (20 ธ.ค. 2566)

ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญเรื่อ... (20 พ.ย. 2566)

กิจกรรมทำความดีเนื่องในวั... (11 ต.ค. 2566)

นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญพร้อม... (28 ก.ย. 2566)

จัดงานเกษียณอายุราชการ ปร... (28 ก.ย. 2566)

เทศบาลตำบลเพ็ญ นำโดย นายว... (12 ส.ค. 2566)

รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดกำห... (08 ส.ค. 2566)

กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพร... (22 ก.ค. 2566)

กิจกรรมการรับฟังความคิดเห... (27 มิ.ย. 2566)

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส... (05 เม.ย. 2566)

รณรงค์งดการเผาในที่โล่ง (17 มี.ค. 2566)

โครงการปลูกจิตสำนึกเรียนร... (16 มี.ค. 2566)

กิจกรรมเผยแพร่สื่อต่อต้าน... (01 มี.ค. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (24 ก.พ. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (14 ก.พ. 2566)

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (10 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (01 เม.ย. 2567)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย (01 มิ.ย. 2566)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (01 มิ.ย. 2566)  
ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (03 พ.ค. 2566)
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ (03 พ.ค. 2566)
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท หรือ... (10 เม.ย. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (16 มี.ค. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (16 มี.ค. 2566)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... (28 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (23 ก.พ. 2566)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (22 ก.พ. 2566)
ประกาศ (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้าง และ (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ... (22 ก.พ. 2566)
9.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการประเพณี อำเภอเพ็ญ 116 ปี (10 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผ5851 (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์นั่ง กต 4483 (06 ก.พ. 2566)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (06 ก.พ. 2566)
8.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่าง (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (07 ธ.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (21 พ.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล... (03 พ.ย. 2566)  
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฎิบัติ จพง.จัดเก็บ (25 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (24 มี.ค. 2566)  
ประชาสัมพันธ์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริห... (16 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเ... (08 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล... (07 มี.ค. 2566)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (07 มี.ค. 2566)
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (11 ม.ค. 2566)
ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที... (03 ส.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ (07 ก.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครเลือกเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนัก... (07 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ (08 เม.ย. 2565)
ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (22 มี.ค. 2565)
ประกาศรับโอนย้ายพนักงานครูเทศบาล (08 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (16 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง... (15 ก.พ. 2559)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการ
   ขอเชิญประชาชนชาวตำบลเพ็ญที่ขอรับการบริการต่างๆ จาก ทต.เพ็ญ เข้ามามีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการรับบริการของเทศบาลตำบลเพ็ญ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


facebook ทต.เพ็ญ


เทศบาลตำบลเพ็ญ

เลขที่ 555 หมู่ที่ 11 ถนนเพ็ญ-สุมเส้า ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41150
โทรศัพท์ : 0-4227-9142 ,0-4227-9143  โทรสาร : 0-4227-8180  อีเมล์ : admin@phencity.go.th

Powered By phencity.go.th