Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
รายงานติดตามและประเมินผลของเทศบาลตำบลเพ็ญ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
E-Service
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน







หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2565
ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเพ็ญ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  พ.ศ.2565 เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลตำบลเพ็ญ ตามที่สภาเทศบาลตำบลเพ็ญ ได้ให้ความเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลเพ็ญ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 และความเห็นชอบของนายอำเภอเพ็ญ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งจังหวัดอุดรธานี ที่ 5784/2563 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งบัดนี้นายกเทศมนตรีตำบลเพ็ญ ได้ลงนามประกาศบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
ดังนั้น จึงประชาสัมพันธ์ มายังทุกท่าน 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565